Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení podnikatele: Roman HOVORKA
(dále jen "Správce")
IČO: 69635498
Sídlo: Ratenice 230, Pečky 289 11
E-mail: info@karavany-hovorka.cz 
Tel.: 604 971 498
Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vás INFORMUJI, že já ROMAN HOVORKA, IČ: ,69635498 se sídlem Ratenice 230, Pečky 289 11, jakožto správce osobních údajů, ZPRACOVÁVÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, tj. osobní údaje fyzických osob, v rámci své činnosti prodej a pronájem karavanů a obytných vozů. Tato informace se nevztahuje na osobní údaje právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Osobní údaje mohou být v rozsahu: Občan – nepodnikatel -  jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození nebo rodné číslo, titul, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, podpis, u fyzických osob – podnikatelů – adresa sídla, adresa bydliště, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, ID poštovní datové schránky, adresa místa plnění, podpis.

Dále pak jednání o smluvním vztahu, plnění povinností ze smluvního vztahu, evidence a aktualizace smluv a uchovávání v systému správce, uplatňování nároků a pohledávek ze smluvního vztahu, provádění činností ohledně služeb a produktů správce, sledování spokojenosti obchodních partnerů a subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, jakož i účely identifikace subjektu údajů a komunikace.

Nemám v úmyslu Vaše osobní údaje předávat jiným osobám, ani je nepoužívám pro marketinkové účely ani jiné oslovování zákazníků. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje budou uchovávány jako dokument v listinné podobě, popř. jako dokument v elektronické podobě.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.

Správce prohlašuje, že: přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Dále správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (nejsou-li ke zpracování výše uvedené právní tituly), právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V tomto případě se, prosím, obracejte písemně na adresu sídla správce. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s GDPR.

V Ratenicích dne 25. 5. 2018

1